چرا بعضی‌ها هیچ‌ وقت موفق نمی‌شوند

. موفق چرا بعضی‌ها هیچ‌وقت موفق نمی‌شن بین هزار آدم عاقل شاید دو نفر هم پیدا نشه که تعریف مشابهی از موفقیت داشته باشن،

ادامه