درآمد زایی با اینستاگرام

.

اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام :

:ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرم ﯾﺎ اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام Instagram)

ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺷﺗراک ﮔذاری ﻋﮑس و وﯾدﺋو اﺳت ﮐﮫ اﯾن اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران ﺧود ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻋﮑس ھﺎ و وﯾدﺋوھﺎی ﺧود را در دﯾﮕر ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧظﯾر ﻓﯾس ﺑوک، ﺗوﺋﯾﺗر، ﺗﺎﻣﺑﻠر و ﻓﻠﯾﮑر ﺑﮫ اﺷﺗراک ﺑﮕذارﻧد .

ﮐﺎرﺑران ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻓﯾﻠﺗرھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل ﺑرای ﻋﮑﺳﮭﺎﯾﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد . ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ۶٠ﻣﺣدودﯾت اﺷﺗراک ﮔذاری وﯾدﺋو در اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐوﯾن ﺳﯾﺳﺗروم و ﻣﺎﯾﮏ ﮐراﯾﮕر ﺧﻠﻖ و در اﮐﺗﺑر راه اﻧدازی ﺷد .

ﺳروﯾس ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﮐﺳب ﮐرد و ﺑﮫ ﺑﯾش ٢٠١٠ ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﺑر ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺑر ٣٠٠و ٢٠١٢ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﺑر ﺗﺎ آورﯾل ١٠٠از رﺳﯾد.اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام از طرﯾﻖ اپ اﺳﺗور اﭘل، ﮔوﮔل ﭘﻠﯽ و ﻓروﺷﮕﺎه ٢٠١۴ وﯾﻧدوز ﻓون ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت پﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﯾن ﻧرم اﻓزار ﮐﺎرﺑردی ﺑرای
آﯾﻔون، آی ﭘد، آی ﭘﺎد ﺗﺎچ و ﮔوﺷﯾﮭﺎی آﻧدروﯾد ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ھﻣﭼﻧﯾن و ١٠ﻧرم اﻓزار ﮐﺎرﺑردی ﺷﺧص ﺛﺎﻟث اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام ﺑرای ﺑﻠﮏ ﺑری ﮔوﺷﯽ ھﺎی ﺳﯾﻣﺑﯾن ﻧوﮐﯾﺎ در دﺳﺗرس اﺳت ، اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرم را ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ٢٠١٢ﻓﯾس ﺑوک در آورﯾل ٢٣٪اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام ٢٠١٣ )ﺑﺻورت ﻧﻘد و ﺳﮭﺎم (ﺧرﯾداری ﮐرد.در ﺳﺎل رﺷد را ٣٪رﺷد ﮐرد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻓﯾس ﺑوک ﺑﻌﻧوان ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد.گﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﮔر اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام ھﻣﯾن رﺷد را ﺣﻔظ ﮐﻧد، از ﻓﯾس ﺑوک ﺑزرﮔﺗر ﺧواھد ﺷد .ﮐوﯾن ﺳﯾﺳﺗروم، از ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران اﯾﻧﺳﺗﺎﮔرام و ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﻓﺳت ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﯾن ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣوﺟودﯾت در ﺟﮭﺎن خواهد شد !


بدون شک شما هم شبکه اجتماعی اینستاگرام را دیدید

این شبکه اجتماعی (اینستاگرام) میلیون ها کاربر در ایران دارد و تنها شبکه اجتماعی

است که فیلتر نیست !

و این فرصت مناسبی است که از این شبکه اجتماعی بزرگ

.

درامدی داشته باشیم و یا کسب و کار اینترنتی خود را گسترش دهیم

در این فایل آموزشی که سایت اینترفند آن را آماده کرده است

 شیوه کسب و کار در این برنامه و راه کار های افزایش دنبادل کننده (فالوور) می پردازیم

و به شما تمامی راه های افزایش دنبال کننده (فالوور) و شیوه کسب و کار در اینستاگرام را می آموزیم

شک نکنید بعد از خواندن این روش ها و راه کارها شما علاقه زیادی به اینستاگرام پیدا خواهید کرد

خیلی از افراد در ایران وقت زیادی را در اینستاگرام می گذرانند و شما میتوانید از این فرصت استفاده کنید

زیرا کاربران زیادی در ایران دارد که تمام وقت در حال استقاده از این شبکه اجتماعی هستند

تمامی امکانات اینستاگرام برای کاربرانش رایگان است !

 

 

shayan

سلام من شایان کریمی هستم نویسنده و مدیر سایت اینترفند. امید وارم که از آموزش ها و مقالات این سایت راضی باشید.

مطالب مرتبط